Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu www.canex.sk medzi spoločnosťou CANEX, spol. s r.o. (ďalej len “canex”) a jej obchodnými partnermi (ďalej len “kupujúci”).

Pred nákupom v internetovom obchode canex.sk je potrebné zaregistrovať sa. Dealerom tovaru canex sa môže stať každá právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá preukáže výpisom z obchodného registra a v prípade fyzickej osoby živnostenským listom, že má oprávnenie na predaj a nákup security techniky. Dealer nie je konečným spotrebiteľom tovaru canex, ale predáva tento tovar tretím osobám.

Na tomto mieste nájdete všetky dôležité obchodné informácie ako všeobecné obchodné podmienky, dílerské zmluvy, zmluvy o splatnosti, formulár na preberanie tovaru a ďalšie informácie.

Obchodné informácie :

Prevádzka a korešpondenčná adresa:
CANEX, spol. s r.o.
Máchova 6

821 06 Bratislava 214
Tel.: +421 2 / 210 25 260
e-mail: canex@canex.sk

Otváracie hodiny: Po-Pi, 09:00 – 17:00

Fakturačná adresa:

CANEX, spol. s r.o.
Topoľčianska 25
851 05 Bratislava 5

IČO: 31378854
IČ DPH: SK2020353951
Tatra Banka: 2621021751/1100

Všetky materiály publikované na internetovej stránke www.canex.sk spoločnosti CANEX, spol. s r.o. sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na internetovej stránke www.canex.sk uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené dalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Akákoľvek časť internetovej stránky www.canex.sk (zvlášť popisy, obrázky a vyobrazenia alebo ďalšie dokumentové časti predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií, produktov, súvisiacich produktov a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.

Upozorňujeme, že informácie na stránke www.canex.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť CANEX, spol. s r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Spoločnosť CANEX, spol. s r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných internetových stránok, vrátane ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd.

Spoločnosť CANEX, spol. s r.o. neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané stránke www.canex.sk, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené.

Informácie uvedené na stránke www.canex.sk spoločnosti CANEX, spol. s r.o. nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od spoločnosti CANEX, spol. s r.o. v písomnej podobe potom, čo ju v prípade pochybností kontaktoval.

Obsah VOP

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Spôsob objednania tovaru
 3. Dodanie tovaru
 4. Cena tovaru
 5. Platobné podmienky
 6. Platba po prevzatí tovaru na faktúru
 7. Kúpa tovaru na skúšku (zápožička)
 8. Zapožičanie tovaru za úhradu
 9. Prenájom tovaru
 10. Prevzatie tovaru
 11. Záverečné ustanovenia

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „Podmienky“) sa riadia právne vzťahy medzi každou právnickou a fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá je odberateľom a dealerom (ďalej len „dealer“) tovaru podľa dealerskej zmluvy medzi dealerom a spoločnosťou CANEX, spol. s r.o., so sídlom Topoľčianska 25, 851 05 Bratislava 5, IČO: 31378854, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I (ďalej len „CANEX“).

1.2 Dealerom tovaru CANEX sa môže stať každá právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá preukáže výpisom z obchodného registra a v prípade fyzickej osoby živnostenským listom, že má oprávnenie na predaj a nákup výpočtovej techniky.

1.3 Dealer nie je konečným spotrebiteľom tovaru CANEX, ale predáva tento tovar tretím osobám.

1.4 Právne vzťahy medzi dealerom a CANEX sa riadia týmito Podmienkami, dealerskou zmluvou s CANEX, inými zmluvami s CANEX a pokiaľ nie je týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom.

1.5 CANEX aj dealer sú povinní uchovávať mlčanlivosť o skutočnostiach a informáciách tvoriacich obchodné tajomstvo druhej strany, ako aj o iných skutočnostiach a informáciách týkajúcich sa druhej strany, ktoré nie sú verejne dostupné a ich poskytnutie tretej osobe je spôsobilé spôsobiť škodu alebo poškodiť oprávnené záujmy druhej strany, ak ide o informácie, o ktorých sa druhá strana dozvedela v súvislosti s uzatvorením alebo plnením dealerskej zmluvy alebo inej zmluvy medzi CANEX a dealerom. Dealer ako aj CANEX môžu uvedené skutočnosti a informácie sprístupniť svojim poradcom viazaným zmluvne alebo zo zákona zodpovedajúcou povinnosťou mlčanlivosti. Iným osobám ich môžu sprístupniť a aj sami ich môžu použiť len vtedy, ak to vyžaduje plnenie dealerskej zmluvy alebo inej zmluvy medzi CANEX a dealerom po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej strany, a v prípadoch keď to vyžaduje zákon. Bod 1.6 a 1.7 týchto Podmienok tým nie je dotknutý.

1.6 Dealer súhlasí s reportovaním údajov o jeho nákupoch výrobcom produktov, ktoré spoločnosť CANEX distribuuje na slovenský trh. CANEX sa zaväzuje, že dané nákupné informácie nebudú poskytnuté mimo rozsah distribučných zmlúv a všetky tieto informácie budú použité výhradne pre reporting predaja na slovenskom trhu voči výrobcom.

1.7 Dealer súhlasí s tým, že CANEX je v prípade potreby oprávnená poskytnúť informácie o platobnej schopnosti dealera tretím osobám, najmä iným distribútorom.

1.8 CANEX je oprávnená sa pri konkrétnej objednávke odchýliť od Podmienok a zmlúv s dealerom, a to po vzájomnom odsúhlasení s dealerom.

2. Spôsob objednania tovaru

2.1 Dealer si v súlade s úpravou vzájomných vzťahov s CANEX objednáva tovar CANEX spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Podmienok.

2.2 Objednávku je možné zaslať písomne, faxom alebo elektronicky. V urgentných prípadoch možno objednávku oznámiť CANEX telefonicky, pričom telefonicky oznámenú objednávku treba potvrdiť bez zbytočného odkladu niektorým z hore uvedených spôsobov.

2.3 Objednávka musí obsahovať:

a) obchodné meno dealera

b) sídlo dealera,

c) presnú špecifikáciu druhu i množstva objednávaného tovaru,

d) požadovaný termín dodania,

e) spôsob odberu a miesto dodania tovaru,

f) dohodnutý spôsob platby, prípadne údaj, že ide o kúpu na skúšku,

g) meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt na osobu kompetentnú vybavovať konkrétnu objednávku v mene dealera.

2.4 Objednávka zaväzuje CANEX až po písomnom, elektronickom alebo faxovom potvrdení jej akceptácie zo strany CANEX. CANEX je oprávnená v niektorých prípadoch od takejto akceptácie upustiť a akceptovať objednávku telefonicky a je oprávnená akceptáciu objednávky viazať na splnenie osobitnej podmienky.

2.5 Každá potvrdená objednávka je záväzná.

2.6 V prípade, že dealer upustí od záväznej objednávky, je povinný CANEX zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 90% z kúpnej ceny za objednaný tovar, od objednávky ktorého upustil, a to najneskôr do dňa, kedy mal byť tovar podľa objednávky dodaný. Nárok CANEX na náhradu škody týmto nie je dotknutý.

3. Dodanie tovaru

3.1 CANEX podľa objednávky dodá dealerovi tovar na miesto, ktoré dealer určí alebo mu ho odovzdá v sídle CANEX za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Podmienok. Miestom dodania tovaru môže byť sídlo alebo registrované pobočky dealera na území Slovenskej republiky.

3.2 Ak je denná hodnota zakúpeného tovaru vyššia ako 300 EUR bez DPH, dopravu hradí CANEX. V opačnom prípade sa zákazníkovi účtuje poplatok za dopravu 5 EUR bez DPH. Tovar vyfakturovaný do 18:00 hod. bude zaslaný v deň fakturácie. Tovar fakturovaný po 18:00 hod. bude zaslaný v nasledujúci pracovný deň.

3.3 CANEX neposiela a ani neprijíma žiaden tovar ako tzv. Spešninu

4. Cena tovaru

4.1 Cena tovaru sa riadi dealerským cenníkom určeným CANEX platným v čase potvrdenia akceptácie objednávky v zmysle bodu 2.4 Podmienok a nasledujúcimi ustanoveniami tohto článku Podmienok. Dealerský cenník je zverejnený na internetovej stránke www.canex.sk a v sídle spoločnosti CANEX.

4.2 CANEX má vyhradené právo dohodnúť s dealerom osobitné cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke bez ohľadu na úpravu vzájomných vzťahov v Podmienkach a iných zmluvách.

4.3 CANEX má vyhradené právo fakturovať na každej faktúre pre dealera manipulačný poplatok za spracovanie objednávky vo výške 1 EUR bez DPH.

4.4 CANEX má vyhradené právo jednostranne zvýšiť cenu konkrétneho objednaného tovaru oproti cene určenej podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku, ak medzi dňom potvrdenia akceptácie objednávky tovaru a dňom úhrady jeho kúpnej ceny dealerom vzrastie kurz amerického dolára (USD) voči EUR (EUR) podľa kurzového lístka Európskej Centrálnej Banky (ECB) o viac ako jedno percento (1%). CANEX má v takomto prípade právo jednostranne zvýšiť cenu objednaného tovaru o sumu rovnajúcu sa percentu rastu tohto kurzu.

4.5 V prípade odsúhlasenia špeciálnych projektových cien pre konkrétneho koncového zákazníka výrobcom sa odberateľ zaväzuje, že dodá tovar príslušnému koncovému zákazníkovi a to v cenách a v časovom horizonte, ktoré boli odsúhlasené príslušným výrobcom. Pokiaľ získate informáciu, že požadovaná cena, konfigurácia či horizont inštalácie nebudú dodržané, ste povinný o tom informovať distribútora alebo priamo výrobcu. V prípade vyžiadania, odberateľ dodá relevantné podklady preukazujúce dodávku tovaru podľa schválených podmienok výrobcom. Pokiaľ na základe auditu výrobcu bude potvrdené, že neboli dodržané podmienky, na základe ktorých boli odsúhlasené špeciálne ceny (cena, konfigurácia, najneskorší dátum inštalácie), Stránka 6 / 12 akceptujete fakt, že výrobca má právo doúčtovať rozdiel medzi odsúhlasenou špeciálnou cenou a štandardnou cenou

5. Platobné podmienky

5.1 Dealer je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná CANEX, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku, článku 6. a článku 7. Podmienok.

5.2 Dealer platí za tovar podľa dohody s CANEX alebo na základe Zmluvy o odoberaní tovaru s predĺženou splatnosťou faktúr:

a) vopred, uhradením predbežnej faktúry,

b) po prevzatí tovaru na základe faktúry.

5.3 Podľa určenia spôsobu platby pri objednaní tovaru môže dealer platiť za tovar vopred úhradou kúpnej ceny za tovar pred jeho prevzatím na základe predbežnej faktúry. Tá sa považuje za uhradenú v deň, keď je na nej uvedená suma pripísaná na účet CANEX. Ak v prípade určenia tohto spôsobu platby dealer neuhradí CANEX kúpnu cenu za tovar do piatich (5) dní odo dňa splatnosti, je objednávka tovaru neplatná.

5.4 Podľa určenia spôsobu platby pri objednaní tovaru môže dealer platiť za tovar okrem platby vopred aj platbou v hotovosti, kedy musí uhradiť faktúru v hotovosti pri prevzatí tovaru.

5.5 Po prevzatí tovaru na základe faktúry s určenou lehotou splatnosti môže dealer platiť za tovar len vtedy, ak uzavrel Zmluvu o odoberaní tovaru s predĺženou lehotou splatnosti za podmienok určených v článku 6. Podmienok.

5.6 V súlade s Podmienkami, zmluvami medzi dealerom a CANEX a všeobecne záväznými právnymi predpismi môže dealer po dohode s CANEX uhradiť kúpnu cenu za tovar aj v cudzej mene. Pri určení ceny sa vychádza z kurzu cudzej meny, v ktorej dealer za tovar platí, platného v deň fakturácie tovaru.

5.7 Dealer je povinný zaplatiť CANEX za každý deň omeškania s platbou kúpnej ceny za tovar alebo služby úrok z omeškania vo výške 0,05% zo sumy dlžnej čiastky. Nárok CANEX na náhradu škody týmto nie je dotknutý.

5.8 Prípadné súdne spory sa budú konať podaním žaloby v mieste sídla predávajúceho.

6. Platba po prevzatí tovaru na faktúru

6.1 Zaplatiť za tovar po jeho prevzatí na základe faktúry môže dealer len vtedy, ak uzavrel s CANEX Zmluvu o odoberaní tovaru s predĺženou lehotou splatnosti (ďalej len „Zmluva“).

6.2 Dealer môže o uzavretie Zmluvy požiadať CANEX, pričom CANEX sa riadi pri posúdení žiadosti predovšetkým dealerskou kategóriou dealera, dĺžkou spolupráce a dodržiavaním práv a povinností určených Podmienkami a zmluvami s CANEX zo strany dealera.

6.3 Na základe Zmluvy vznikne dealerovi právo objednať tovar a zaplatiť zaň až po jeho prevzatí na základe faktúry, pričom takto objednať a zaplatiť môže tovar len v celkovej hodnote, ktorá neprevyšuje hodnotu určenú v Zmluve (ďalej len „kreditný limit“). Keď dealer spôsobom uvedeným v tomto bode a postupom podľa článku 7. Podmienok kreditný limit vyčerpá, musí za tovar platiť v zmysle ustanovení článku 5. Podmienok vopred alebo v hotovosti pri odbere tovaru.

6.4 Dealer je povinný zaplatiť za tovar po jeho dodaní v lehote určenej Zmluvou.

6.5 CANEX má právo uzavretie Zmluvy podmieniť zabezpečením záväzku dealera uhradiť CANEX kúpnu cenu tovaru, ktorú podľa Zmluvy má právo dealer uhradiť až po jeho odbere, jedným alebo obidvoma nasledujúcimi prostriedkami:

a) zmenkou alebo

b) notárskou zápisnicou s presnou špecifikáciou právneho záväzku.

7. Kúpa tovaru na skúšku (zápožička)

7.1 Dealer, ktorý má uzavretú s CANEX Zmluvu o odoberaní tovaru s predĺženou lehotou splatnosti, má právo objednať a kúpiť tovar od CANEX na skúšku, pričom takto objednať a kúpiť môže tovar len v celkovej cene, ktorá neprevyšuje cenový limit (kredit) určený Zmluvou o odoberaní tovaru s predĺženou lehotou splatnosti, pričom cenový limit sa vzťahuje na objednávanie a platenie za tovar podľa bodu 6.4 aj objednávanie a kupovanie tovaru podľa tohto bodu dovedna bez ohľadu na to, akú časť cenového limitu dealer podľa svojho rozhodnutia vyčerpá jedným alebo druhým spôsobom. Keď dealer takto cenový limit vyčerpá, musí za tovar platiť v zmysle ustanovení článku 5. Podmienok vopred alebo v hotovosti pri odbere tovaru.

7.2 Dealer, ktorý nemá uzavretú s CANEX Zmluvu o odoberaní tovaru s predĺženou lehotou splatnosti, má právo objednať a kúpiť tovar od CANEX na skúšku len po zložení zálohy vo výške hodnoty zapožičiavaného tovaru.

7.3 Ak dealer tovar kúpený od CANEX na skúšku neodmietne do uplynutia skúšobnej doby, ktorej záväzná dĺžka je určená v potvrdení o akceptácii objednávky, hľadí sa na tento tovar ako na tovar kúpený dealerom bez rozväzovacej podmienky uplynutia skúšobnej doby bez odmietnutia.

7.4 Ak má dealer záujem ponechať si tovar, ktorý bol zakúpený na skúšku, na viac ako sedem pracovných dní, je povinný upozorniť na túto skutočnosť CANEX a zmeniť zápožičku na prenájom (viď. odsek 8). Ak tak neurobí, platí bod 7.3.

7.5 Dealer nemá právo tovar kúpený na skúšku odmietnuť, ak nemôže tovar vrátiť v stave, v akom ho prevzal.

7.6 Pri kúpe na skúšku bude kúpna cena za tovar fakturovaná dealerovi po uplynutí skúšobnej doby uvedenej v potvrdení o akceptácii objednávky, a to do desiatich dní od jej uplynutia.

8. Zapožičanie tovaru za úhradu

8.1 Dealer, ktorý má uzavretú s CANEX Zmluvu o odoberaní tovaru s predĺženou lehotou splatnosti, má právo požiadať o zapožičanie tovaru za úhradu – napr. na preklenutie času reklamácie za podmienok, že nemá žiadne pohľadávky po splatnosti.

8.2 Za zapožičanie tovaru dealer uhradí nájomné v nasledujúcich sadzbách:

a) jednorazová čiastka nájomného – cena tovaru do 830 € bez DPH vrátane za kus: 16,60,- € bez DPH + denné nájomné 1,5% z ceny tovaru s DPH;

b) jednorazová čiastka nájomného – cena tovaru nad 830 € bez DPH za kus: 2% z ceny tovaru s DPH + denné nájomné 1,5% z ceny tovaru s DPH.

8.3 Pri vrátení nekompletného alebo poškodeného tovaru budú dealerovi vyúčtované skutočné náklady za opravu resp. kompletizáciu tovaru. Cena práce na opravách sa stanovuje na 25€ bez DPH za jednu hodinu. Ak je s požičaným tovarom dodávaný aj spotrebný materiál, je zákazník povinný uhradiť cenu nového spotrebného materiálu. Nájomné vrátane prípadných nákladov na opravu a kompletizáciu tovaru alebo cena spotrebného tovaru je splatná na základe faktúry vystavenej s bežnou dobou splatnosti.

9. Prenájom tovaru

9.1 CANEX fakturuje všetkým dealerom za prenájom tovaru 0,5% denne z hodnoty (dealerská cena vrátane DPH) prenajatého tovaru.

9.2 Ak sa dealer rozhodne zakúpiť prenajatý tovar, fakturačné poplatky za prenájom mu budú kompenzované z ceny tovaru v závislosti od doby prenájmu.

9.3 Dealer, ktorý má uzavretú s CANEX Zmluvu o odoberaní tovaru s predĺženou lehotou splatnosti, má právo prenajať si tovar od CANEX, pričom takto objednať a prenajať môže tovar len v celkovej cene, ktorá neprevyšuje cenový limit určený Zmluvou o odoberaní tovaru s predĺženou lehotou splatnosti /objednávanie a platenie za tovar podľa bodu 6.3/. Keď dealer takto cenový limit vyčerpá, musí za tovar zaplatiť v zmysle ustanovení článku 5. Podmienok vopred alebo v hotovosti pri odbere tovaru.

9.4 Dealer, ktorý nemá uzavretú s CANEX Zmluvu o odoberaní tovaru s predĺženou lehotou splatnosti, má právo prenajať si tovar od CANEX len po zložení zálohy vo výške hodnoty zapožičiavaného tovaru.

9.5 Pri žiadosti o prenájom tovaru je dealer povinný vyplniť formulár „Prenájom tovaru“.

9.6 V prípade, že dealer má tovar, ktorý bol zakúpený na skúšku, viac ako sedem pracovných dní, môže sa rozhodnúť zmeniť kúpu na skúšku na prenájom tovaru alebo si tovar ponechať ako zakúpený (viď. bod 7.3).

10. Prevzatie tovaru

10.1 Dealer preberá tovar v závislosti od ním zvoleného spôsobu odberu podľa bodu 3.1 Podmienok od dopravcu alebo od CANEX v jeho sídle.

10.2 Tovar sa považuje za dodaný, ak bol dopravený na miesto určenia určené podľa bodu 3.1 Podmienok.

10.3 Pri prevzatí dealer prevezme dodací a záručný list k prevzatému tovaru, ktoré mu odovzdá CANEX alebo dopravca. Tovar sa považuje za prevzatý, keď dealer prevzal záručný a dodací list a ním podpísaný odpis dodacieho listu odovzdal dopravcovi alebo CANEX.

10.4 Dealer je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať kompletnosť tovaru (najmä počet kusov), neporušenosť obalov (napr. bezpečnostnú lepiacu pásku) a úplnosť dokladov v zmysle bodu 10.3. Dealer je povinný vady ohľadne neporušenosti obalov a úplnosti dokladov oznámiť CANEX, a pri dodávke tovaru mimo sídla CANEX aj dopravcovi, ihneď pri preberaní tovaru. Vady ohľadne kompletnosti tovaru je dealer povinný oznámiť najneskôr do 24 hodín od prevzatia. Po uplynutí uvedených lehôt už nie je reklamácia príslušných vád možná a nároky z týchto vád zanikajú.

10.5 Pri odbere tovaru v sídle CANEX alebo od dopravcu v rámci Bratislavy a Košíc platí bod 10.4, pričom v týchto prípadoch je dealer povinný aj vady ohľadne kompletnosti tovaru oznámiť ihneď pri preberaní tovaru.

10.6 Ak dealer neprevezme tovar riadne a včas, uhradí spoločnosti CANEX škodu, ktorú jej spôsobí. Rovnako uhradí spoločnosti CANEX všetky náklady, ktoré tým spoločnosti CANEX vzniknú. V prípade omeškania dealera s prevzatím tovaru, ktorý má dealer prevziať v sídle CANEX, sa za takýto náklad považuje predovšetkým skladné vo výške 1,66 € za každý meter štvorcový a deň omeškania dealera s prevzatím tovaru.

10.7 Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na dealera až po zaplatení kúpnej ceny za tento tovar v plnej výške.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Tieto Podmienky sú platné a účinné dňom 1.1.2021

11.2 CANEX má vyhradené právo Podmienky kedykoľvek jednostranne zmeniť.