Zásady ochrany osobných údajov

Údaje o prevádzkovateľovi:

CANEX, spol. s r. o., sídlo: Topoľčianska 25, Bratislava 851 05, prevádzka: Máchova 6, 821 06 Bratislava
IČO: 31378854
DIČ: 2020353951
IČ pre DPH: SK 2020353951
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 7544/B, Oddiel Sro
Štatutárny orgán, konateľ: Ing. Ivan Boďa.

Anotácia

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov na našej stránke https://shop.canex.sk spracovávame osobné údaje a údaje získané vlastnou aktivitou, resp. z verejných registrov, napr. ORSR, ŽRSR. Údaje, ktoré pochádzajú od Vás a ste nám ich dobrovoľne poskytli, pochádzajú z formulára, ktorý ste vyplnili pri aktivácii, alebo zriadení Vášho konta na našom webe/eshope a neboli predmetom získania z iného zdroja. Vaše osobné údaje sú u nás uložené v bezpečí. Po splnení účelu spracúvania, resp. ak o to sami požiadate, vaše osobné údaje bezodkladne likvidujeme. Zároveň získavate právo na opravu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Odvolanie prosím zasielajte na našu kontaktnú adresu, alebo jednoducho emailom na: obchod@canex.sk, resp. využite priamu tlf. linku: + 421 2 2102 5260

Spoločnosť spracúva a vedie nasledovné dáta:

Údaje, získané prostredníctvom webovej stránky od:

Právnickej osoby:

1. Povinné polia:
a. meno, priezvisko, emailová adresa, heslo,
b. údaje o firme: IČO, DIČ .

2. Nepovinné polia:
a. Oslovenie, pohlavie – Pán/Pani
b. dátum narodenia,
c. názov spoločnosti, web stránka spoločnosti.

Fyzickej osoby, nepodnikateľa:

1. Povinné polia:
a. meno, priezvisko, adresa, PSČ, mesto, krajina, mobilný kontakt

2. Nepovinné polia:
a. domáci telefón
a. ďalšie informácie v samostatnom poli.
Nepovinné pole, ktoré je možné zaškrtnutím zmeniť na: registrácia k odberu noviniek.

3. Údaje o súboroch cookies za účelom rozpoznania, či ste to vy a náš server rozpozná vašu identitu, vaše prihlasovacie heslo,

4. IP adresu.
Nepovinné pole, ktoré je možné zaškrtnutím zmeniť na: registrácia k odberu noviniek. Súbory cookies si môžete vymazať, prípadne v prehliadači nastaviť tak, aby prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať vám cookies. Naša spoločnosť využíva tzv. Permanentné súbory cookies, ktoré sa ukladajú a môžu obsahovať anonymný identifikátor vášho prehliadača.

Dôvod spracúvania dát

Tieto údaje spracovávame z dôvodov:
a) vedenia Vášho účtu v rámci nášho e-shopu https://shop.canex.sk,
b) zasielania informácií o novinkách, alebo prípadných akciách,
c) vykonávania bezpečnostných analýz a meraní.

Výsledky zo spracovávania sú len pre našu potrebu a nie sú predmetom ďalšieho spracúvania. Poskytujeme ich tretím stranám len v prípade, ak požadujete dopraviť tovar na Vašu adresu (kuriér, pošta), prípadne skôr zakúpený tovar reklamujete. Za správnosť poskytnutých údajov je zodpovedný ich zadávateľ, my ich spätne overujeme. Väčšinou sú podkladom k fakturácii v prípade, ak si niečo zakúpite a my Vám následne vystavíme daňový doklad. V prípade, že sa jedná o podnikateľa/právnickú osobu, overujeme si správnosť údajov v rozsahu: názov spoločnosti, adresa, IČO, DIČ, IČ pre DPH a meno štatutárnej osoby, ktorá v mene spoločnosti môže konať. V prípade fyzickej osoby (nie podnikateľa), si overujeme na základe poskytnutého mobilného kontaktu správnosť údajov v rozsahu: meno, priezvisko a kontaktná adresa pre prípad, ak objednávateľ požaduje doručenie tovaru na miesto zadaného bydliska. Ak je tovar zasielaný prostredníctvom tretej strany – kuriéra, alebo pošty, tak sú osobné údaje zadávané v identickom rozsahu. Takýto dodávateľ (tretia strana) má s nami uzatvorený zmluvný vzťah.

Takto identifikované údaje o vašej osobe sa snažíme chrániť a so získanými informáciami nakladáme výlučne v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom o ochrane osobných údajov. Pre komunikáciu využívame zabezpečený protokol https, sú pravidelne vyhodnocované aktivity, so zameraním najmä na možný hacking našej stránky a elektronickej siete, po vydaní aktualizácie je aktualizovaný operačný systém a softvér, ktorý riadi uvedenú komunikáciu. V prípade, ak ste „zaškrtli“ nepovinné pole: „Registrácia k odberu noviniek“, tak je Vám pravidelne zasielaná marketingová informácia o novinkách, akciách a programoch našej spoločnosti, ktoré my organizujeme. Uvedený program realizujeme výhradne sami bez tretej strany, resp. sprostredkovateľa. Máte však právo kedykoľvek osobne, prípadne elektronicky odmietnuť zasielanie newslettera.

Záver

Spoločnosť CANEX, spol. s r. o., Topoľčianska 25, Bratislava 851 05 (prevádzkovateľ) má spracovaný a implementovaný systém manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS) podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 27001:2013. V rámci tohto systému sú vedené aj povinné interné záznamy (predpisy) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ má vypracované viaceré Evidenčné listy pre určené informačné systémy (zákonná požiadavka). Pre spracúvanie údajov je určený jeho účel, právny základ, rozsah vedenia a okruh dotknutých osôb. Sú prijaté bezpečnostné opatrenia na elimináciu rizík, vyplývajúcich z analýzy. Všetky dokumenty sú k dispozícii na centrále a je možné do nich nahliadnuť v primeranom rozsahu.