loader
+ 421 2 2102 5260 shop@canex.sk Mon-Fri: 9:00-17:00

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu www.canex.sk medzi spoločnosťou CANEX, spol. s r.o. (ďalej len "canex") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci").

Pred nákupom v internetovom obchode canex.sk je potrebné zaregistrovať sa.
Dealerom tovaru canex sa môže stať každá právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ,
ktorá preukáže výpisom z obchodného registra a v prípade fyzickej osoby živnostenským listom,
že má oprávnenie na predaj a nákup security techniky.
Dealer nie je konečným spotrebiteľom tovaru canex, ale predáva tento tovar tretím osobám.Na tomto mieste nájdete všetky dôležité obchodné informácie ako všeobecné obchodné podmienky, dílerské zmluvy, zmluvy o splatnosti,
formulár na preberanie tovaru a ďalšie dôležité informácie.Obchodné informácie :

Prevádzka a korešpondenčná adresa:
CANEX, spol. s r.o.
Máchova 6

821 06 Bratislava 214
Tel.: +421 2 / 210 25 260
e-mail: canex@canex.sk

Otváracie hodiny: Po-Pi, 09:00 - 17:00

Fakturačná adresa:

CANEX, spol. s r.o.
Topoľčianska 25
851 05 Bratislava 5

IČO: 31378854
IČ DPH: SK2020353951
Tatra Banka: 2621021751/1100Všetky materiály publikované na internetovej stránke www.canex.sk spoločnosti CANEX, spol. s r.o. sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na internetovej stránke www.canex.sk uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené dalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.Akákoľvek časť internetovej stránky www.canex.sk (zvlášť popisy, obrázky a vyobrazenia alebo ďalšie dokumentové časti predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií, produktov, súvisiacich produktov a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.Upozorňujeme, že informácie na stránke www.canex.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť CANEX, spol. s r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.Spoločnosť CANEX, spol. s r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných internetových stránok, vrátane ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd.Spoločnosť CANEX, spol. s r.o. neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané stránke www.canex.sk, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené.Informácie uvedené na stránke www.canex.sk spoločnosti CANEX, spol. s r.o. nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od spoločnosti CANEX, spol. s r.o. v písomnej podobe potom, čo ju v prípade pochybností kontaktoval.

V Bratislave, dňa 01.06. 2014.

Obchodné podmienky v PDF